Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế

21:51 | 30/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 30/9, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Chương trình gặp mặt “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng.”
Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - ảnh 1
Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
 
Cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội
 
Phát biểu tại Chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, nhấn mạnh cách đây 70 năm, ngày 30/9/1950, Ban Thường vụ Trung ương khóa I của Ðảng đã ban hành Quyết nghị số 57-QN/TW về thành lập Ban Kinh tế Trung ương.
 
Theo đó, Ban Kinh tế Trung ương có nhiệm vụ nghiên cứu tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách đề án lớn của Đảng về kinh tế, tài chính để giúp Trung ương lãnh đạo về kinh tế, tài chính.
 
Kể từ đây, ngày 30/9 là Ngày truyền thống của Ban Kinh tế Trung ương. Sự ra đời của Ban Kinh tế Trung ương là bước phát triển mới của cách mạng Việt Nam trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
 
Nhìn lại chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, có thể khẳng định, Ban Kinh tế Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Qua các thời kỳ, Ban Kinh tế Trung ương đã tham mưu cho Đảng đề ra các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội một cách kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh thực tế và yêu cầu của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.
 
Các chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng do Ban Kinh tế Trung ương tham mưu, đề xuất đã được thể hiện đầy đủ, sâu sắc trong Cương lĩnh của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quyết định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó, nhiều chủ trương, đường lối đã tạo ra những bước ngoặt có tính đột phá về phát triển kinh tế-xã hội, quyết định sự thành công của cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình định hình, xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa-mô hình tổng quát trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
 
Với những thành tích đạt được, Ban Kinh tế Trung ương đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chúc mừng những thành tích mà Ban Kinh tế Trung ương đã giành, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh nhìn lại chặng đường 70 năm qua, trong từng giai đoạn, dù qua nhiều lần sắp xếp, tổ chức lại với các tên gọi khác nhau, song, Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế phát triển đất nước.
 
Việt Nam đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít thách thức, khó khăn. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn đối với Ban Kinh tế Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, thể chế hóa, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội.
 
Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
 
Ban thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh tế-xã hội, theo dõi sát tình hình thế giới, sâu sát với thực tiễn đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế-xã hội.
 
Ban Kinh tế Trung ương phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Ban cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội. Qua nghiên cứu, khảo sát thực tế, phát hiện, tổng kết các vấn đề mới để đề xuất, bổ sung, hoàn thiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng trong lĩnh vực kinh tế-xã hội.
 
Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, khoa học, hiệu quả; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị.
 
Mỗi cán bộ Ban Kinh tế Trung ương không ngừng rèn luyện, vững vàng về chính trị, trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, không suy thoái về đạo đức, lối sống, không "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" để ảnh hưởng, tác động tới quá trình tham mưu chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội; nỗ lực nâng cao trình độ lý luận, nắm bắt tri thức mới về kinh tế-xã hội, nêu cao trách nhiệm, liên tục đổi mới sáng tạo, trau dồi kỹ năng, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp.
 
Đóng góp vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế đất nước
 
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vũ Oanh chia sẻ, trong suốt 70 năm qua, Ban Kinh tế Trung ương đã vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, tập hợp phát huy trí tuệ toàn Đảng, toàn dân tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.
 
Ban đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược với Trung ương Đảng, ban hành nhiều chủ trương đường lối chính sách quan trọng về kinh tế, góp phần bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng về kinh tế đóng góp vào sự nghiệp đổi mới phát triển kinh tế của đất nước, xứng đáng với sự tín nhiệm của Đảng, niềm tin của nhân dân.
 
Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế - ảnh 2
Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Ghi nhận và đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương trong công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với nhiều báo cáo, đề án, dự án văn bản quy phạm pháp luật, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh Chính phủ đánh giá cao Ban Kinh tế Trung ương thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với nhiều báo cáo, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật mà Ban Cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.
 
Ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương thể hiện quan điểm rõ ràng, có trí tuệ, có lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần giúp Ban Cán sự đảng Chính phủ hoàn thiện các báo cáo, đề án, dự án để Bộ Chính trị, Ban Bí thư có quyết sách về các vấn đề kinh tế-xã hội.
 
Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận về kinh tế-xã hội của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trên cơ sở đó giúp Chính phủ kịp thời phát hiện, có các biện pháp cụ thể để xử lý khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng.
 
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đánh giá trong những năm qua, Ban Kinh tế Trung ương luôn chủ động đề xuất ý tưởng mới sáng tạo trong công tác, tổng kết nghiên cứu xây dựng tuyên truyền và phổ biến giám sát việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng về phát triển kinh tế-xã hội.
 
Điểm lại những sản phẩm của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết nhiệm kỳ 2016-2020, thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu, đề xuất 15 nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành, đây đều là những vấn đề mang tính chiến lược, thể hiện sự đổi mới sáng tạo theo kịp xu hướng phát triển, vừa khắc phục khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội, xây dựng nền tảng vững chắc nhằm từng bước đưa Việt Nam đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển.
 
Trân trọng và tự hào về thành tựu to lớn của Ban Kinh tế Trung ương 70 năm qua, đại diện thế hệ trẻ, Bí thư Chi đoàn Ban Kinh tế Trung ương Phan Trường Giang khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả, truyền thống vẻ vang 70 năm mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
Chương trình gặp mặt: Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, những mốc son quan trọng trong chặng đường 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành; tri ân các hệ lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động qua các thời kỳ.
 
Chương trình góp phần cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Kinh tế Trung ương hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.
 
Theo TTXVN