Nhiều giải pháp ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

Nhiều giải pháp ngăn chặn gian lận hóa đơn điện tử

Theo Tổng cục Thuế để đấu tranh có hiệu quả các hành vi mua bán hóa đơn điện tử trái phép, cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cơ quan thuế và sở, ban, ngành chức năng tại địa phương.
Cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xăng, dầu phát triển

Cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp xăng, dầu phát triển

Tại Hội thảo góp ý Nghị định về kinh doanh xăng dầu, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng, xăng dầu là mặt hàng chiến lược, cần có cơ chế quản lý, nhưng quản lý khác đi và có cơ chế khuyến khích chứ không phải làm thật chặt, nhưng phải gắn với trách nhiệm và quyền lợi.