Cải cách thủ tục hành chính, đổi mới hoạt động đo lường đưa doanh nghiệp hội nhập quốc tế

Theo VietQ 13:14 | 22/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đã thúc đẩy phát triển hạ tầng đo lường quốc gia theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho doanh nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của Việt Nam.