Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết

08:32 | 19/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1 đến 2/2/2021, tại Thủ đô Hà Nội.
Đại hội XIII của Đảng chuẩn bị khai mạc trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đây cũng là thời điểm đặc biệt, khi đất nước có sự chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, trong đó có cả việc học tập ở trong nước và nước ngoài.
 
Đại hội XIII của Đảng: Đặt lợi ích quốc gia lên trên hết
Quang cảnh Hội nghị lần thứ 15 Khóa XII. Ảnh: TTXVN

Đại hội XIII của Đảng chuẩn bị khai mạc trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Đây cũng là thời điểm đặc biệt, khi đất nước có sự chuyển giao thế hệ từ lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, được rèn luyện, trưởng thành trong những năm tháng kháng chiến, sang lớp cán bộ sinh ra, lớn lên, trưởng thành trong hòa bình và được đào tạo từ nhiều nguồn, trong đó có cả việc học tập ở trong nước và nước ngoài.
 
Tại Hội nghị lần thứ 15 (Khóa XII) mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Ủy viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp “đặc biệt” tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp “đặc biệt” tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao.
 
Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân kỳ vọng không để lọt những cán bộ mắc những nhóm khuyết điểm Trung ương đã đề ra. Đồng thời tin tưởng vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thực sự đủ đức, đủ tài, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng, Văn hóa Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân dân cho biết: “Tôi nghỉ hưu đã lâu, nhưng qua theo dõi và được tham khảo về việc lựa chọn nhân sự Ban Chấp hành Trung ương của Đảng khóa XIII, tôi thấy Đại hội lần này có rất nhiều nét mới. Tôi chưa biết cụ thể nhân sự gồm những ai, nhưng tôi tin Đại hội XIII của Đảng sẽ lựa chọn được những người có uy tín, có đủ tài và đức tham gia Ban Chấp hành khóa mới”.
 
Tại mỗi kỳ Đại hội Đảng, công tác chọn lựa nhân sự cấp cao, những người gánh vác trọng trách của đất nước là vấn đề luôn được các tầng lớp nhân dân quan tâm đặc biệt và đặt nhiều kỳ vọng. Bởi đội ngũ lãnh đạo có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của Đảng và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.
 
Trong quá trình chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết quan trọng và nhiều lần nhấn mạnh đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4/2020 và Hội nghị Trung ương lần thứ 12 từ ngày 11-14/5/2020 bàn về công tác chuẩn bị nhân sự, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng về “Một số vần đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng”.
 
Trong bài viết của mình, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đề cập toàn diện và phân tích sâu sắc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng. Yêu cầu của công tác chuẩn bị nhân sự lần này; nội dung, phương pháp, quy trình, cách thức tiến hành và xác định trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, mà trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tiểu ban nhân sự.
 
Như vậy, nói đến công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là nói đến việc chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định vận mệnh của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong những năm tới.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng về chất lượng trên cơ sở bảo đảm số lượng và cơ cấu hợp lý, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải thật sự là một tập thể đoàn kết thống nhất, trong sạch vững mạnh; có tư duy đổi mới và tầm nhìn chiến lược; tiêu biểu cho toàn Đảng về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật và gắn bó mật thiết với nhân dân.
 
Đồng thời, bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ cao cấp của Đảng. Tỷ lệ cán bộ trẻ, nữ, người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ Đại hội XIII cũng tăng hơn so với nhiệm kỳ Đại hội XII.
 
Cụ thể là: Tỷ lệ trẻ dưới 45 tuổi trên 10% (Khóa XII là 9,5%); cán bộ nữ từ 10-12% (Khóa XII là 10%); cán bộ là người dân tộc thiểu số từ 10-12% (Khóa XII là 8,5%). Việc chuẩn bị, giới thiệu và bầu cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII phải thực sự dân chủ, khách quan, công tâm và đặt lợi ích của quốc gia - dân tộc và của nhân dân lên trên hết, trước hết.
 
Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh toàn diện cuộc đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.
 
“Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách nhân sự đề cử bổ sung một số đồng chí lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, bổ sung một số đồng chí Uỷ viên Trung ương khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và một số đồng chí lần đầu thuộc trường hợp đặc biệt tham gia Ủy viên Trung ương chính thức; thông qua nhân sự là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII thuộc trường hợp "đặc biệt" tái cử khóa XIII và danh sách đề cử các đồng chí vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước nhiệm kỳ khóa XIII với số phiếu tập trung rất cao”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phúc Trọng phát biểu tại lễ Bế mạc Hội nghị Trung ương 15, Khóa XII.

Theo Báo Tin Tức