Ưu tiên bố trí vốn để bảo đảm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Ưu tiên bố trí vốn để bảo đảm tiến độ dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chiều 10/1, các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về chủ trương xây dựng cao tốc Bắc - Nam phía Đông và tán thành với sự cần thiết đầu tư Dự án nhằm cụ thể hóa Kết luận số 11-KL/TW của Hội nghị Trung ương khóa XIII, Nghị quyết số 16/2021/QH15 của Quốc hội, trong đó xác định "Đến năm 2025, cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông".