Đo lường thúc đẩy tiếp cận Cách mạng công nghiệp 4.0

07:00 | 09/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đo lường có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời hỗ trợ đắc lực, tạo tiền đề vững chắc cho việc tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.