Hội nghị Trung ương 14 giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới

15:34 | 14/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội nghị Trung ương 14 thảo luận về những vấn đề cuối cùng liên quan đến việc tổ chức Đại hội Đảng XIII, trong đó có giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới.
Sáng 14/12, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị dự kiến diễn ra từ 14 đến 20/12.
 
Theo chương trình, Hội nghị Trung ương 14 sẽ bàn các nội dung: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của Quốc hội, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, xem xét, thông qua nội dung các dự thảo văn kiện, hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng.
 
Cùng với đó, Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; Dự thảo Quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng; và một số vấn đề quan trọng khác.

Biểu quyết giới thiệu nhân sự Bộ Chính trị khóa mới


Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gợi mở một số vấn đề cần tập trung thảo luận, xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 14.
 
Liên quan đến công tác nhân sự, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết tại Hội nghị Trung ương 13, Ban Chấp hành Trung ương đã bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự là ủy viên Trung ương chính thức, ủy viên Trung ương dự khuyết và ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
 
Nội dung của Hội nghị Trung ương 14
Tổng bí thư, Chủ tịch nước phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 14

Ngay sau Hội nghị Trung ương 13, căn cứ vào Kế hoạch xây dựng phương án nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ý kiến phát hiện, giới thiệu của Ban Chấp hành Trung ương, kết quả thẩm định của các cơ quan chức năng và đề xuất của Tiểu ban Nhân sự, ngày 20/11, Bộ Chính trị đã xem xét, thảo luận và bỏ phiếu quyết định phê duyệt Quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
 
Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã chỉ đạo khẩn trương nghiên cứu, tham khảo công tác chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư một số khóa gần đây về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng, cơ cấu, độ tuổi, cách làm và những hạn chế, bất cập, các bài học kinh nghiệm được rút ra, làm cơ sở để xây dựng Đề án về phương hướng công tác nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
 
Căn cứ vào tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới và thực tế đội ngũ cán bộ hiện có, Tiểu ban Nhân sự và Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, xem xét một cách dân chủ, khách quan, toàn diện; rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án nhân sự theo đúng phương hướng, quy trình công tác nhân sự đã đề ra.
 
Tổng bí thư nhấn mạnh tại hội nghị lần này, Bộ Chính trị sẽ báo cáo Trung ương về kết quả việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII (về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng, quy trình phát hiện, giới thiệu và cách làm). Trung ương sẽ thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
 
Nhấn mạnh việc chuẩn bị nhân sự Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII là công việc tiếp nối, kế thừa của công tác quy hoạch cán bộ, rất hệ trọng và liên quan đến thành công của Đại hội XIII của Đảng và sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, Tổng bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu kỹ tờ trình của Bộ Chính trị và các tài liệu nhân sự có liên quan.
 
Đồng thời, suy nghĩ cân nhắc thận trọng, đặt lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc lên trên hết nhằm thảo luận thật kỹ, cho ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc bỏ phiếu quyết định giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII.
 

Hoàn chỉnh lần cuối các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII


Về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII, Tổng bí thư cho biết tính đến ngày 20/11, 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã gửi báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận ở đại hội đảng bộ các cấp (bao gồm cả đại hội đảng bộ cấp cơ sở, cấp huyện) đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.
 
Từ 20/10 đến 10/11, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành đã chủ động tổ chức nhiều cuộc hội thảo, thảo luận và gửi về Trung ương hàng trăm bản tổng hợp ý kiến góp ý.
 
Các cơ quan chức năng của Trung ương đã tập hợp, tổng hợp, phân loại các ý kiến đóng góp từ hơn 1.400 trang và xây dựng Báo cáo tổng hợp chung với gần 200 trang.
 
Nội dung của Hội nghị Trung ương 14
Hội nghị Trung ương 14 diễn ra từ 14 đến 20/12
 
Theo người đứng đầu Đảng, Nhà nước, việc lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện tinh thần thật sự cầu thị, dân chủ ngày càng cao trong Đảng, trong nhân dân và xã hội.
 
Việc này cũng giúp phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tham gia vào quá trình hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
 
Phần lớn các ý kiến đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, khoa học, thận trọng, kỹ lưỡng, có sự đổi mới, bảo đảm chất lượng.
 
Tổng bí thư đề nghị các ủy viên Trung ương dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp ý cụ thể vào báo cáo tiếp thu, giải trình và toàn văn các dự thảo với tinh thần thật sự cầu thị, trân trọng các ý kiến đóng góp.
 
Đồng thời, tập trung cho ý kiến đối với các đề xuất bổ sung, chỉnh sửa và toàn văn dự thảo các văn kiện, nhất là những vấn đề còn có ý kiến hoặc phương án lựa chọn khác nhau.
 
Tổng bí thư lưu ý cần tỏ rõ chính kiến và có lập luận sắc bén, xác đáng để phản bác những ý kiến sai trái, đi ngược lại quan điểm, đường lối cơ bản của Đảng; tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn dân. Từ đó xem xét, thông qua nội dung các dự thảo văn kiện để hoàn chỉnh lần cuối trình Đại hội XIII của Đảng.
 

Hoàn chỉnh dự thảo Quy chế bầu cử trình Đại hội XIII


Theo quy định của Điều lệ Đảng, mỗi kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng đều phải xây dựng Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử. Việc ban hành và tổ chức thực hiện tốt các quy chế này có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần bảo đảm thành công của Đại hội.
 
Bộ Chính trị đã chỉ đạo Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các ban và cơ quan của Trung ương Đảng nghiên cứu, rà soát lại Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại các kỳ đại hội trước (từ Đại hội VII đến Đại hội XII của Đảng).
 
Song song với đó, tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quy chế làm việc và Quy định về sinh hoạt của đại biểu tại Đại hội (ở các Đại hội XI và XII) và đánh giá việc thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI ban hành.
 
Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội lần này và trình Trung ương 14 xem xét, cho ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, trình Đại hội XIII xem xét, quyết định.
 
Tổng bí thư nhấn mạnh tinh thần chung “phải phát huy dân chủ, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu”. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm các nguyên tắc, các quy định, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, trách nhiệm của cá nhân mỗi đại biểu dự đại hội, đặc biệt là vai trò nêu gương của các ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.
 
Tại Hội nghị lần này, Trung ương còn thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiệm kỳ khóa XII; Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tổng kết thực hiện Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; và Báo cáo các công việc quan trọng mà Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 13 đến Hội nghị Trung ương 14.

Theo Zing