Sắp thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Sắp thu phí giám sát chứng khoán phái sinh

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư mới quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán thay thế Thông tư cũ.