Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có tân Giám đốc

Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có tân Giám đốc

Ngày 13/12, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm Giám đốc mới và công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.