Công ty Tây Hồ có Tổng Giám đốc mới

Công ty Tây Hồ có Tổng Giám đốc mới

Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2021, HQĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã biểu quyết và ra nghị quyết về việc ông Phan Quốc Thắng giữ chức vụ Tổng giám đốc doanh nghiệp này.
Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ vừa bị miễn nhiệm là ai?

Tổng giám đốc Công ty Tây Hồ vừa bị miễn nhiệm là ai?

Tại cuộc họp HĐQT ngày 21/10/2021, HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ đã biểu quyết và ra Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - Người đại diện theo pháp luật tại doanh nghiệp đối với ông Hồ Đình Thịnh.