Chuyên mục
Tin mới
Logo Doanh nhân Việt Nam
Tìm kiếm

#Chính phủ

Chính phủ trước đây trong giai đoạn 1959-1980 là Hội đồng chính phủ, trong giai đoạn 1980-1992 được gọi là Hội đồng Bộ trưởng là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam..

Xem thêm
Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao