Quy định kê khai thuế cho doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc 

Quy định kê khai thuế cho doanh nghiệp hoạch toán phụ thuộc 

Khi trụ sở chính cử người làm việc tại chi nhánh và trụ sở chính trả lương, thì trụ sở chính hay chi nhánh phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho người lao động? Các khoản lệ phí môn bài, thuế GTGT và thuế TNDN thì chi nhánh hay trụ sở chính phải kê khai nộp?