Phương án huy động 350.000 tỷ đồng cho gói phục hồi kinh tế

Phương án huy động 350.000 tỷ đồng cho gói phục hồi kinh tế

Chính phủ dự kiến phương án huy động vốn thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế từ hai nguồn, gồm: Vay từ các nguồn trong nước và vay ODA, ưu đãi nước ngoài; Huy động từ các nguồn do NHNN quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác.