Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Muốn xuất khẩu nông sản thuận lợi vào thị trường Trung Quốc, doanh nghiệp Việt cần nắm vững các vấn đề này

Trung Quốc đang đặt ra các yêu cầu ngày càng cao đối với việc nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, kiểm dịch động, thực vật. Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt cần nắm chắc và chấp hành nghiêm 2 lĩnh vực, 1 biện pháp phòng ngừa từ thị trường Trung Quốc.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện "mục tiêu kép”

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện "mục tiêu kép”

Năm qua, sự nghiệp giáo dục và đào tạo luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; sự phối, kết hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các huyện, thị, thành, các tổ chức chính trị-xã hội, sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân là tiền đề tạo điều kiện cho Ngành thực hiện "mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học.