12.300 DN đăng ký thành lập mới trong tháng 11

19:47 | 01/12/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là con số trong tương quan với 126.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng qua….

12.300 DN đăng ký thành lập mới trong tháng 11 - ảnh 1
Nguồn: Internet. 
Theo Báo cáo số 188/BC-TCTK ngày 27/11/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11/2019 đạt mức cao với gần 12.300 doanh nghiệp, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 11 tháng năm 2019, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 163.600 doanh nghiệp, tăng 6,8%. Đáng chú ý là vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng năm 2019 đạt mức khá cao với 12,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng 11/2019, cả nước có 12.265 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,9 nghìn tỷ đồng và số lao động đăng ký là 112.500 lao động, tăng 0,7% về số doanh nghiệp, giảm 2,5% về vốn đăng ký và tăng 18,9% về số lao động so với tháng 10/2019. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 11,4 tỷ đồng, giảm 3,2% so với tháng 10/2019 và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong tháng, cả nước còn có 3.326 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 54,1% so với tháng 10/2019 và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm 2018, 2.119 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng 1,6% và tăng 8,6%, 4.230 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể giảm 15,6% và tăng 67,4%, 1.486 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng 5,4% và giảm 4,4%, 3.081 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tăng 64,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 11 tháng năm 2019, cả nước có 126.700 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.574,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.137.100 lao động tăng 4,5% về số doanh nghiệp, tăng 27,5% về vốn đăng ký và tăng 11,8% về số lao động so với cùng kỳ năm 2018…

Theo khu vực kinh tế, trong 11 tháng năm 2019 có 1,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2018, 33.900 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 5,5%, 90.900 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ tăng 4%. Một số lĩnh vực hoạt động có số doanh nghiệp thành lập mới tăng: công nghiệp chế biến, chế tạo có 16.000 doanh nghiệp tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018, xây dựng có 15.800 doanh nghiệp tăng 1,7%, khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác có 10.600 doanh nghiệp tăng 14,4%... Có 4 lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2018, bao gồm: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 41.600 doanh nghiệp giảm 2,3%, dịch vụ lưu trú và ăn uống có 6.200 doanh nghiệp giảm 2,5%, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có 1.400 doanh nghiệp giảm 21,3%, nghệ thuật, vui chơi và giải trí có 1.300 doanh nghiệp giảm 0,9%.

Cũng trong 11 tháng năm 2019, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 27.800 doanh nghiệp tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2018, số doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể là 38.100 doanh nghiệp tăng 39,8%, trong đó có 15.800 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu từ năm 2018, 12.500 doanh nghiệp thông báo giải thể và 9.800 doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm 2019 là 15.000 doanh nghiệp tăng 0,8% so với cùng kỳ năm 2018, tập trung chủ yếu ở các lĩnh vực: bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy có 6.100 doanh nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2018, công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.600 doanh nghiệp giảm 21%, xây dựng có 1.400 doanh nghiệp giảm 15,8%, kinh doanh bất động sản có 603 doanh nghiệp tăng 38%, tài chính ngân hàng có 182 doanh nghiệp tăng 26,4%. Trong 11 tháng, trên cả nước còn có gần 41.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 38,7% so với cùng kỳ năm 2018./.