Chính phủ dự kiến vay khoảng 1,25 triệu tỷ đồng trong hai năm 2024-2025

Anh Đào 13:24 | 21/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trên cơ sở bội chi NSNN, Bộ Tài chính đánh giá nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ giai đoạn 2024-2025 khoảng 1,25 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa gửi các bộ ngành, địa phương lấy ý kiến về dự thảo báo cáo đánh giá giữa kỳ kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025.

Chính phủ dự kiến vay khoảng 1,25 triệu tỷ đồng trong hai năm tới

Theo dự thảo, trên cơ sở bội chi NSNN, Bộ Tài chính đánh giá nhiệm vụ huy động vốn vay của Chính phủ giai đoạn 2024-2025 khoảng 1,25 triệu tỷ đồng. Trong đó nhiệm vụ huy động vốn vay để bù đắp bội chi NSTW khoảng 750.200 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 3,3% GDP. 

Vay để trả nợ gốc đến hạn NSTW khoảng 465.800 tỷ đồng (trong đó, nghĩa vụ trả nợ gốc trong nước 313.000 tỷ đồng, nước ngoài 152.800 tỷ đồng).

Nhu cầu vay về cho UBND cấp tỉnh, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 33.400 tỷ đồng. 

 

Vay trong nước tiếp tục là nguồn chủ đạo chiếm bình quân khoảng 80-85% tổng nguồn huy động của Chính phủ, vay nước ngoài khoảng 15-20%.

Chính phủ tiếp tục ưu tiên huy động từ phát hành TPCP tận dụng tối đa các khoản vay ODA còn lại, tranh thủ huy động hợp lý các khoản vay ưu đãi và các kênh huy động vốn khác.

Cụ thể, đối với vay trong nước của Chính phủ, huy động khoảng 1,13 triệu tỷ đồng, chủ yếu từ các nguồn phát hành TPCP trong nước, vay ngân quỹ nhà nước và các nguồn vay khác theo quy định của pháp luật.

Đối với vay nước ngoài của Chính phủ, rút vốn 113.200 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ; trong đó vay cho bù đắp bội chi NSTW khoảng 79.200 tỷ đồng (bao gồm 79.000 tỷ đồng cho đầu tư công nguồn NSTW, HTNS chung0,2 nghìn tỷ đồng cho chi thường xuyên theo các Hiệp định vay đã ký trước năm 2017); vay về cho vay lại khoảng 34.000 tỷ đồng.  

Tổng nghĩa vụ trả nợ trực tiếp khoảng 715.000 tỷ đồng 

Với nhiệm vụ vay vốn và cơ cấu huy động vốn của Chính phủ nêu trên, dự kiến tổng nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ nửa cuối giai đoạn (2024-2025) khoảng 715.000 tỷ đồng, trong đó nghĩa vụ trả gốc khoảng 465.800 tỷ đồng, nghĩa vụ trả lãi khoảng 249.200 tỷ đồng. 

Trong tổng số trả nợ gốc nói trên, trả nợ trong nước là 313.000 tỷ đồng, chiếm 67,2%, trả nợ nước ngoài là 152.800 tỷ đồng, chiếm 32,8% tổng trả nợ gốc. Riêng đối với vay ngân quỹ nhà nước, số dư nợ đến tháng 6/2023 233.710 tỷ đồng, là khoản vay còn dư từ những năm trước. Trong giai đoạn 2024-2025, Chính phủ dự kiến hoàn trả một phần, tùy thuộc vào tình hình thực hiện thu NSNN và khả năng bố trí nguồn NSNN hằng năm để trả nợ. 

Nghĩa vụ trả nợ Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại dự kiến khoảng 65.800 tỷ đồng, trong đó nghĩa vụ trả gốc khoảng 52.600 tỷ đồng, nghĩa vụ trả lãi khoảng 13.200 tỷ đồng.