Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Đại hội XIII cần tập trung vào 5 nội dung

09:52 27/01/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn mở đầu ngày làm việc chính thức thứ hai của Đại hội Đảng XIII sáng 27-1.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên trong hai ngày liên tiếp các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường về các nội dung được đề cập trong các văn kiện gửi đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Với chủ đề "phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội", Chủ tịch MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Thay mặt Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, tôi nhất trí cao với dự thảo báo cáo chính trị do Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội".
 
Đại hội XIII cần tập trung vào 5 nội dung
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn - Ảnh: MINH LINH

Theo ông Mẫn, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, đùm bọc lẫn nhau đã thấm sâu vào tình cảm và hành động của mỗi người dân đất Việt trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam.
 
"Đại đoàn kết toàn dân tộc đã tạo nguồn sức mạnh, lập nên những kỳ tích vẻ vang, là điều kiện cơ bản cho sự thành công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như công cuộc đổi mới xây dựng, phát triển đất nước ngày nay", ông nhấn mạnh.
 
Theo ông Mẫn, những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Ông Mẫn cho rằng phải tập trung vào 5 nội dung:
 
Thứ nhất, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng để mặt trận tập hợp được mọi lực lượng, xây dựng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Thứ hai, trong mọi hoạt động, hệ thống chính trị phải quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, khơi dậy sức sáng tạo, sự ủng hộ của nhân dân, tôn trọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
 
Thứ ba, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và hiệp thương phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên.
 
Thứ tư, quán triệt phương châm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh, mặt trận phải thường xuyên đổi mới phù hợp với thực tiễn".
 
Thứ năm, thực hành dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đoàn kết gắn với đấu tranh, có lý, có tình với các hành vi sai trái, làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
 
Theo ông Mẫn, Việt Nam đang trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đặt ra nhiều vấn đề mới, sự phát triển đa dạng, năng động và yêu cầu cao hơn về đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ngày một gia tăng; phân hóa giàu nghèo, phân tầng xã hội diễn ra ngày càng sâu sắc.
 
Bên cạnh đó, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, có nơi còn diễn biến phức tạp; sự chống phá của các thế lực thù địch ngày càng nguy hiểm và tinh vi…
 
"Những thách thức đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đòi hỏi mặt trận phải đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng tốt hơn trước những yêu cầu phát triển mạnh mẽ của đất nước", Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.
 
Bên cạnh đó, ông Mẫn cũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị cần quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc và mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam; thực hiện nhất quán quan điểm "cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân", tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát triển tài năng, sức sáng tạo, mang lại lợi ích cho đất nước.
 
"Đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách tôn giáo và công tác dân tộc, tôn giáo; vận động đồng bào ta ở nước ngoài hướng về Tổ quốc, đóng góp trí tuệ, tài năng, nguồn lực để xây dựng đất nước", ông Mẫn phát biểu.

Theo Tuổi Trẻ