Cổ phiếu UDC giữ nguyên diện kiểm soát

Trang Mai 11:06 | 02/09/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 31/8 vừa qua, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh đã có thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu với tổ chức niêm yết là Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (mã: UDC).

Theo đó, cổ phiếu UDC giữ nguyên diện kiểm soát theo Quyết định số 255/QĐ-SGDHCM ngày 20/4/2022 của Tổng Giám đốc SGDCK TP. Hồ Chí Minh. Trước đó, HOSE đã ra quyết định chuyển cổ phiếu của UDC từ diện cảnh cáo sang diện kiểm soát kể từ ngày 27/4. 

Nguyên nhân là bởi lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ là -16,452 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/6/2022 là -48,836 tỷ đồng căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, cổ phiếu chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 4 Điều 38 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. 

Theo báo cáo tài chính quý II năm 2022, UDC cho biết doanh thu thuần trong quý đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 47,6% so với cùng kỳ năm trước. Trừ giá vốn hàng bán, lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ là 1,5 tỷ đồng, giảm tới 75% (quý II/2021 đạt 6 tỷ đồng). 

Cả chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí tài chính đều giảm lần lượt 28,6% và 15,8%. Riêng doanh thu từ hoạt động tài chính lại tăng mạnh 12,3 lần, từ 16 triệu đồng lên 197 triệu đồng. 

Kết quả trong quý, UDC ghi nhận lỗ trước thuế tăng từ mức âm 12,3 tỷ đồng trong quý II/2021 lên 13,3 tỷ đồng trong quý II/2022.

Sau thuế, công ty báo lỗ 5,3 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2021 và đảo chiều so với mức lãi 15 triệu đồng ghi nhận vào quý I/2022. Phía công ty cho biết, trong quý II/2022, doanh thu bán hàng trong kỳ tăng do công ty trúng thầu đơn hàng cáp quang từ cuối năm 2021.

Trong 6 tháng 2022, Công ty thu về doanh thu thuần 78,3 tỷ đồng, giảm 40,1% so với cùng kỳ quý trước (cùng kỳ năm ngoái ghi nhận doanh thu thuần 130,8 tỷ đồng). Trừ giá vốn 72,8 tỷ đồng, chiếm tới 93% doanh thu thuần, lợi nhuận gộp trong kỳ đạt 5,8 tỷ đồng, biên lợi nhuận đạt 8,19% so với mức 10,25% cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 15 tỷ đồng, tăng 2,3 tỷ đồng so với mức âm 12,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2021. 

Trong báo cáo giải trình, phía UDC cho biết tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022 toàn Công ty thực hiện được 78,67 tỷ đồng, giảm 40,7% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài nguyên nhân doanh thu công ty mẹ giảm mạnh do sự cạnh tranh gay gắt của các nhà thầu xây dựng trên địa bàn tỉnh BRVT, nên trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty chưa nhận thầu được hợp đồng thi công xây dựng nào, doanh thu xây lắp thực hiện được từ các công trình năm trước chuyển tiếp sang, đạt được 58,54 tỷ đồng, giảm 44,3% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu của Công ty con là Công ty CP Thành Chí cũng giảm mạnh, doanh thu chỉ đạt được 14,11 tỷ đồng, tức giảm 34,3% so với mức 21,5 tỷ đồng doanh thu cùng kỳ năm 2021. 

Mặc dù doanh thu tại Công ty con là Công ty TNHH Du lịch UDEC tăng 20,2% so với cùng kỳ tương đương tăng 1,71 tỷ đồng, mức tăng này vẫn không đủ bù đắp khoản sụt giảm doanh thu của Công ty mẹ và Công ty CP Thành Chí. Doanh thu giảm, dẫn đến lợi nhuận gộp giảm mạnh 50,9% về mức 5,57 tỷ đồng so với mức 11,34 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Mặc dù chi phí bán hàng, chi phí quản lý và chi phí tài chính của công ty giảm, nhưng mức giảm không đủ để bù đắp khoản sụt giảm từ lợi nhuận gộp đã dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất 6 tháng 2022 lỗ 16,25 tỷ đồng, tăng lỗ 3,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Về tình hình tài chính, tính đến thời điểm 30/6/2022, UDC báo cáo tổng tài sản 976 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn là 481 tỷ đồng, tương đương 49,3% tổng tài sản, 14,1 tỷ đồng là tài sản dài hạn. Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, chiếm 84,8% tương đương 408,1 tỷ đồng là các tài sản cố định; bất động sản đầu tư chiếm 45,4 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 14,1 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn và tài sản khác 13,6 tỷ đồng. 

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, hàng tồn kho chiếm đa số với 292 tỷ đồng, các khoản phải thu chiếm 162,9 tỷ đồng, còn lại tiền và các khoản tương đương tiền, các tài sản ngắn hạn khác,...

Nợ phải trả của UDC tính đến 30/6/2022 là 619,1 tỷ đồng, giảm 8,4% so với đầu kỳ. Trong đó, 72,5% tương đương 448,9 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, còn lại nợ dài hạn là 170,2 tỷ đồng.

Vay và nợ thuê tài chính (cả ngắn hạn và dài hạn) là 232,6 tỷ đồng, tương đương 37,6% tổng nợ. Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu tính đến 30/6/2022 của doanh nghiệp là 1,7 lần.