Đại biểu Tô Văn Tám: Cần khuôn khổ pháp lý ngăn chặn phát tán thông tin sai sự thật

16:06 | 04/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại biểu Tô Văn Tám cho rằng: "Bình luận, chia sẻ thông tin là quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng phải thực hiện các quyền đó trong 1 khuôn pháp lý nhất định".