Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ DNVVN

09:29 | 15/10/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND, tổ chức triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phố biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hỗ trợ DNNVV cho cơ quan, tổ chức và toàn thể nhân dân trên địa bàn.

UBND TP. Hà Nội cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản liên quan; hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh; DNNVV khởi nghiệp sáng tạo; Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV Hà Nội (đơn vị đầu mối) thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ DNNVV trên địa bàn.

Hà Nội đẩy mạnh thực hiện Luật Hỗ trợ DNVVN - ảnh 1

Hà Nội đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ DNVVN

Nghiên cứu, đề xuất nội dung giao đơn vị đầu mối của Thành phố thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2018-2020 vào Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố, hoàn thiện Đề án trình UBND Thành phố trong quý III/2018; trình HĐND Thành phố vào kỳ họp cuối năm 2018 để ban hành và triển khai thực hiện.

Đồng thời, phối hợp với Quỹ Đầu tư Phát triển Thành phố, Sở Tài chính nghiên cứu, tham mưu UBND Thành phố ban hành cơ chế đầu tư cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo phù hợp các quy định hiện hành.

Giao Hiệp hội DNNVV Hà Nội, các Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hỗ trợ DNNVV; Tổ chức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ DNNVV theo quy định; phát huy vai trò là cầu nối giữa chính quyền Thành phố với cộng đồng doanh nghiệp, kết nối giữa các DNNVV và doanh nghiệp lớn; chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành Thành phố triển khai tích cực, hiệu quả các hoạt động hỗ trợ DNNVV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ trì phối hợp với các hiệp hội và hội ngành nghề khác tổ chức hội nghị định kỳ tổng hợp tháo gỡ khó khăn, đề xuất kiến nghị cho DNNVV với Lãnh đạo Thành phố và các sở ban ngành, nhằm giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Hỗ trợ DNVV.

Yêu cầu các hộ kinh doanh thường xuyên sử dụng từ 10 lao động trở lên phải chuyển đổi thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp các hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành lập doanh nghiệp mà không chuyển đổi, UBND quận, huyện, thị xã xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật (trường hợp cần thiết thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh).

UBND Thành phố cũng yêu cầu các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo số lượng hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, số lượng hộ kinh doanh hoạt động không đăng ký kinh doanh, danh sách các hộ kinh doanh sử dụng thường xuyên từ 10 lao động trở lên trên địa bàn về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/10/2018 để tổng hợp, báo cáo.