Hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

17:32 | 17/07/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình 6 tháng cuối năm 2020 của Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Đặng Quyết Tiến, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2020, Cục TCDN luôn bám sát tình hình, kịp thời đề xuất các giải pháp với Lãnh đạo Bộ, tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, hoàn thiện cơ chế quản lý, giám sát, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN); tiếp tục đẩy mạnh việc cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN…

Tính đến ngày 30/6/2020, Cục TCDN tiếp nhận và xử lý hơn 7.000 văn bản gửi đến, thực hiện 1.080 hồ sơ trình Lãnh đạo Bộ ký và Thừa lệnh Bộ ký ban hành 603 công văn, xử lý và ký ban hành 326 công văn theo thẩm quyền về các Đề án, cơ chế, chính sách, xử lý các vấn đề liên quan đến tài chính doanh nghiệp; quy định về cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN...

Trong công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đơn vị đã tích cực, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp. Tính đến 30/6/2020, Cục TCDN đã: Trình Bộ trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 Đề án và tiếp tục thực hiện trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 10 Đề án; Trình Bộ ký ban hành 02 Thông tư; 07 Thông tư còn lại tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để trình Bộ ban hành trong 6 tháng cuối năm.

Đối với công tác tổng hợp, báo cáo, định kỳ theo quy định của pháp luật, đơn vị luôn kịp thời tổng hợp, xây dựng báo cáo về hoạt động đầu tư; quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN; kết quả đánh giá, xếp loại DNNN....

Mặc dù từ đầu năm, đại dịch bệnh COVID-19 gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp, tuy nhiên, với vai trò quản lý nhà nước về tài chính doanh nghiệp, đơn vị đã kịp thời tổng hợp, phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của DNNN, doanh nghiệp có vốn Nhà nước, kiến nghị, đề xuất các giải pháp về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Đặc biệt trong công tác quản lý, giám sát tài chính, đối với việc kiểm tra, giám sát tài chính doanh nghiệp và xếp loại doanh nghiệp: Đơn vị đã Trình Bộ ban hành Quyết định số 281/QĐ-BTC ngày 02/3/2020 công bố Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019; Quyết định số 404/QĐ-BTC ngày 24/3/2020 phê duyệt kế hoạch giám sát tài chính năm 2020 đối với các doanh nghiệp do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu.

Đối với hoạt động tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp: Đơn vị đã đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty báo cáo tiến độ cổ phần hóa, tái cơ cấu, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo Bộ và định kỳ hàng quý tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình sắp xếp, tái cơ cấu và cổ phần hóa DNNN…

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cũng được Cục chú trọng thực hiện. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm đơn vị đã tích cực phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trong việc hỗ trợ tài chính; phân bổ và cấp kinh phí cho Chương trình Xúc tiến du lịch, Xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV; giải quyết kiến nghị, thắc mắc của doanh nghiệp… Tính đến 30/6/2020, Cục đã tham gia hơn 1.670 văn bản trả lời ý kiến các đơn vị thuộc Bộ các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư dự án, lĩnh vực chứng khoán, tài chính ngân hàng, các vấn đề xử lý tài chính, cổ phần hóa, thoái vốn đối với các doanh nghiệp do các đơn vị thuộc Bộ chủ trì xử lý.

Nhằm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2020, tại Hội nghị, Cục TCDN cũng dự kiến kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của đơn vị tập trung vào các nội dung như: Công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách; Hoạt động tổng hợp, báo cáo; Công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp; Công tác sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN...

Cụ thể, về công tác nghiên cứu, xây dựng cơ chế chính sách, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện, rà soát các Đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Đề án trình Bộ Tài chính ban hành như: Rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật số 69/2014/QH13 trình Bộ trình Chính phủ để trình Quốc Hội xem xét đưa vào Chương trình làm việc của Quốc hội giai đoạn 2020-2021 hoặc 2021-2022; Nghị định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước; Thông tư hướng dẫn xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần...

Trong việc tổng hợp, báo cáo, Cục sẽ tiếp tục thực hiện các báo cáo về: Hoạt động đầu tư và quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong phạm vi toàn quốc năm 2019 để báo cáo Quốc hội; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tổng hợp giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại công ty nhà nước năm 2019 và tổng hợp tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019...

Bên cạnh đó, Cục TCDN sẽ chú trọng hơn nữa tới công tác kiểm tra, giám sát, xếp loại doanh nghiệp như: Thực hiện giám sát tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp của các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp thuộc các địa phương theo kế hoạch đã được Bộ phê duyệt; Triển khai công tác giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2019 tại một số Tập đoàn, Tổng công ty; thực hiện giám sát chuyên đề về công tác cổ phần hóa đối với các doanh nghiệp...

Đối với hoạt động sắp xếp, cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, đơn vị sẽ chủ động, tiếp tục tham gia Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cổ phần hóa các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước. Xử lý những vướng mắc, khó khăn của các Bộ, ngành, địa phương khi triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa DNNN theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.