Nam A Bank dự kiến tăng vốn lên hơn 10.564 tỷ, phát hành 2.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Nguyễn Thị Thùy Dung 16:01 | 09/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank, UPCoM: NAB) hôm 8/4 đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, trong đó đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 10.564 tỷ đồng, đồng thời phát hành trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm với tổng giá trị phát hành tối đa 2.200 tỷ đồng.

Về kế hoạch tăng vốn điều lệ, Nam A Bank trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng từ mức 6.564,4 tỷ đồng hiện tại lên 10.564,4 tỷ đồng,  đồng thời hủy bỏ phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 do các quy định trình tự, thủ tục có thể kéo dài thời gian.. 

Mức tăng vốn năm 2022 được đề xuất phụ thuộc vào kết quả tăng vốn điều lệ theo Phương án tăng vốn điều lệ năm 2020 được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 ngày 27/06/2020. 

Việc tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ sẽ được thực hiện qua Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với trị giá 1.900 tỷ đồng, tương ứng 190 triệu cổ phiếu; Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với trị giá 500 tỷ đồng, tương ứng 50 triệu cổ phiếu; Chào bán cổ phiếu riêng lẻ 1.600 tỷ đồng, tương ứng 160 triệu cổ phiếu.

Về kế hoạch kinh doanh, một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trọng yếu trong tài liệu họp ĐHĐCĐ của Nam A Bank bao gồm: tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 24,0% so với năm 2021 (tổng tài sản của Nam A Bank đến cuối năm 2021 là 153.238 tỷ đồng). 

Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và phát hành giấy tờ có giá đạt 155.000 tỷ đồng, tăng 23,3% so với mức 125.679 tỷ đồng cuối năm ngoái. Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế đạt 126.000 tỷ đồng, tăng 22,7% so với năm 2021 (102.653 tỷ đồng) nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng theo quy định của NHNN; tỷ lệ nợ xấu không vượt quá 3%.

Đáng chú ý, Nam A Bank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.250 tỷ đồng, tức tăng 25% so với mức 1.799 tỷ đồng đạt được trong năm 2021. Theo Nam A Bank, kế hoạch lợi nhuận này được tính toán trên cơ sở tăng trưởng tín dụng đạt được mức kế hoạch đề ra và phù hợp quy định NHNN; đảm bảo các tỷ lệ an toàn theo quy định hiện hành của NHNN; điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định.

Năm 2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Nam A Bank đạt 1.799 tỷ đồng (Ảnh: Nam A Bank)

Bên cạnh đó, HĐQT Nam A Bank cũng trình cổ đông thông qua kế hoạch bổ sung 2 hoạt động kinh doanh là Cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán và Ngân hàng giám sát theo pháp luật về chứng khoán nhằm mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa dạng hóa sản phẩm với các tiện ích đa năng và hiệu quả, trong phạm vi pháp luật cho phép.

Về phát hành trái phiếu chuyển đổi, tại kỳ đại hội lần này, Nam A Bank trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm; tổng giá trị phát hành tối đa 100 triệu USD hoặc 2.200 tỷ đồng. 

Kỳ hạn phát hành trái phiếu tối đa 5 năm, kỳ hạn cụ thể của trái phiếu được xác định theo từng đợt phát hành. Lãi suất trái phiếu từng đợt phát hành được xác định theo phương pháp dựng sổ và tùy thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Thời gian dự kiến phát hành từ năm 2022 đến hết năm 2024. 

Việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung dài hạn phục vụ nhu cầu tín dụng trung dài hạn; đầu tư hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển mạng lưới chi nhánh và hệ thống ngân hàng số và đẩy mạnh các hoạt động đầu tư nhằm tăng quy mô và hiệu quả hoạt động của ngân hàng, theo tài liệu họp ĐHĐCĐ của Nam A Bank.

Về góp vốn, mua cổ phần; HĐQT Nam A Bank đề nghị cổ đông giao HĐQT lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của Công ty AMC; theo đó giảm mức vốn góp của Nam A Bank tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn điều lệ, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (nếu có).

Ngoài ra, ĐHĐCĐ dự kiến cũng xem xét thông qua chủ trương thành lập, mua lại công ty con, công ty liên kết để thực hiện các hoạt động kinh doanh bảo lãnh phát hành chứng khoán, môi giới chứng khoán, quản lý phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý danh mục đầu tư, bán cổ phiếu,... hay trong các lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ trung gian thanh toán; thông tin tín dụng; lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán, kiều hối, kinh doanh ngoại hối, vàng, phát hành thẻ tín dụng, tín dụng tiêu dùng…

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, Nam A Bank dự kiến dùng 1.900 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 để chia cổ tức, hình thức chia bằng cổ phiếu với tỷ lệ cổ tức dự kiến tối đa là 28,9439%. Trong đó tỷ lệ cổ tức năm 2020 (đã được ĐHĐCĐ năm 2021 phê duyệt) là 10,2075%, tỷ lệ cổ tức năm 2021 là 18,7364%.

Phương án chia cổ tức mà Nam A Bank trình ĐHĐCĐ (Ảnh: Nam A Bank)