Nhựa Bình Minh tổng kết quý IV/2022 lãi thuần tăng 117%

Thùy Dương 13:15 | 18/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 17/1, Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022 lãi ròng riêng quý tăng ấn tượng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2022, trong quý, BMP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.408 tỷ đồng, giảm nhẹ 1%. Giá vốn hàng bán là 933 tỷ đồng, giảm mạnh 18% svck giúp lợi nhuận gộp tăng 65% đạt xấp xỉ 475 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 33,7%.

Trong quý IV/2022, doanh thu tài chính của công ty đạt hơn 18 tỷ đồng, tăng 34% svck. Tuy nhiên, chi phí tài chính giảm 4% còn 39 tỷ đồng. Tương tự, chi phí doanh nghiệp đạt hơn 26 tỷ đồng, cũng giảm nhẹ 4%. Mặt khác, chi phí bán hàng tăng 40% lên hơn 117 tỷ đồng. 

Kết quả, lợi nhuận sau thuế trong quý đạt 248 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ (svck) 2021. Đây là quý thứ 5 liên tiếp của công ty có lợi nhuận tăng trưởng dương so với quý liền trước.  

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của công ty đạt 5.808 tỷ đồng, tăng 27,6% svck, lãi ròng gấp gần 3,3 lần lên mức 696 tỷ đồng. 

Như vậy, BMP đã hoàn thành 155% lợi nhuận sau thuế kế hoạch, 103% doanh thu kế hoạch và 156% lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2022.

 
 

Hết 31/12/2022, tổng tài sản của BMP đạt khoảng 3.040 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 997 tỷ đồng, tăng 22%, chiếm gần 33% tổng tài sản. Ngoaihiếm 19% tổng tài sản là hàng tồn kho với gần 571 tỷ đồng, giảm 8%, trong đó trích lập dự phòng giảm mạnh 76% từ 2,6 tỷ đồng còn hơn 635 triệu đồng.

Nợ phải trả đạt 416 tỷ đồng, ghi nhận giảm 24% so với đầu năm. Trong đó, khoản phải trả ngắn hạn khác giảm từ 107 tỷ đồng còn 2,8 tỷ đồng; vay nợ thuê ngắn hạn giảm 4% còn hơn 55 tỷ đồng. 

Vốn chủ sở hữu đạt 2.623 tỷ đồng, gồm 1.157 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển và gần 601 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.