Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải có vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng

12:18 23/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 147/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Tạp chí Tài chính doanh nghiệp cho biết cụ thể, Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không thấp hơn 300 tỷ đồng; Có đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định này.
 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải có vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng - ảnh 1
Ảnh minh họa
 
Nghị định số 147/2020/NĐ-CP cũng nêu rõ việc sử dụng vốn và tài sản của Quỹ đầu tư phát triển địa phương để đầu tư phải tuân thủ theo quy định tại Nghị định này và không thuộc phạm vi đầu tư công. Ngoài ra, hoạt động đầu tư của Quỹ tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về đất đai, pháp luật khác có liên quan.
 
Quỹ đầu tư phát triển địa phương lựa chọn các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư bao gồm: Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; Đầu tư theo hình thức hợp đồng (hợp đồng đầu tư theo phương thức đối tác công tư - PPP và hợp đồng hợp tác kinh doanh - BCC) hoặc thực hiện dự án đầu tư; Các hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật về đầu tư.
 
Ngoài ra, cũng theo Nghị định số 147/2020/NĐ-CP, Quỹ đầu tư phát triển địa phương không được đầu tư trong các trường hợp sau:
 
Một là, góp vốn, mua cổ phần, mua toàn bộ doanh nghiệp, thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp mà người quản lý, người đại diện tại doanh nghiệp đó là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương.
 
Hai là, góp vốn cùng công ty con để đầu tư thành lập tổ chức kinh tế hoặc đầu tư theo hình thức hợp đồng.
 
Điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương
 
Báo VGP News cho biết nghị định cũng quy định cụ thể điều kiện thành lập mới Quỹ đầu tư phát triển địa phương gồm:
 
1-  Có vốn điều lệ thực có tại thời điểm thành lập không thấp hơn 300 tỷ đồng.
 
2-  Có đề án thành lập Quỹ đầu tư phát triển địa phương được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua.
 
3-  Có dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phù hợp với quy định.
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/2/2021 và thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007.
 
Các dự án cho vay, đầu tư đã được ký kết trước ngày 05/2/2021 được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng đã ký kết theo giới hạn cho vay, đầu tư quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP cho đến hết thời hạn hợp đồng. Trường hợp sửa đổi, bổ sung các hợp đồng này thì thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
 
Trong thời hạn 06 tháng kể từ 05/2/2021, UBND cấp tỉnh ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu theo quy định tại Điều 25 Nghị định này. Lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tiếp tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định so 37/2013/NĐ-CP cho đến khi UBND cấp tỉnh ban hành mức lãi suất cho vay tối thiểu.
 
Nguyễn Triệu