Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

Quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia

(DNVN) - Ngày 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2020 quán triệt Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị “Về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.