Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được với lãi suất 0%

Nhiều doanh nghiệp đã tiếp cận được với lãi suất 0%

Gần 1 tháng triển khai, 212 hồ sơ của 212 doanh nghiệp đã được phê duyệt để vay vốn với gần 145 tỷ đồng với lãi suất 0%. Đây là khoản vay để trả lương ngừng việc cho người lao động phục hồi sản xuất. - Theo Vnews