Chuyển đổi số: Cần thay đổi tư duy, nền tảng pháp luật để ‘cởi trói’ cho DN

Chuyển đổi số: Cần thay đổi tư duy, nền tảng pháp luật để ‘cởi trói’ cho DN

(DNVN) - Chia sẻ tại Tọa đàm chính sách: “Tầm nhìn cho Việt Nam trong kỷ nguyên chuyển đổi số”, do Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) vừa tổ chức,  hầu hết các chuyên gia có chung nhận định để Việt Nam bước vào kỷ nguyên số cần có 2 yếu tố là thay đổi tư duy và nền tảng pháp luật.