Evergrande cho thấy những rủi ro đang rình rập nỗ lực của Trung Quốc vì "Sự thịnh vượng chung"

Evergrande cho thấy những rủi ro đang rình rập nỗ lực của Trung Quốc vì "Sự thịnh vượng chung"

Trong vài tháng qua, Trung Quốc đã thúc đẩy “thịnh vượng chung”, nghĩa là thu hẹp bất bình đẳng thu nhập và kiềm chế tỷ phú. Thay vì chủ nghĩa tư bản cổ đông, Trung Quốc đang nói đến chủ nghĩa tư bản các bên liên quan, nơi khách hàng, nhân viên và thậm chí chính quyền địa phương có tiếng nói trong cách các công ty kinh doanh và phân phối thu nhập của họ.