SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20,5%

SHB dự kiến chia cổ tức tổng tỷ lệ 20,5%

Ngân hàng SHB đang lên kế hoạch trình đại hội thường niên 2021 phương án chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 10,5%. Năm trước, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức 2019 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%.