Thanh Hóa khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19

07:00 | 31/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có văn bản về việc khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19.

Triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chậm

Mặc dù, trong thời gian qua, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tích cực, khẩn trương triển khai công tác hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID -19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch, đảm bảo đời sống và an toàn cho người lao động. Tuy nhiên, thực tế việc triển khai hỗ trợ các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn còn chậm, chưa đảm bảo mục tiêu là hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, khẩn trương hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và chủ động, tích cực phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện việc tổng hợp danh sách, xét duyệt, thẩm định và phê duyệt hỗ trợ cho các nhóm đối tượng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thanh Hóa khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19 - ảnh 1

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện việc rà soát, tổng hợp danh sách, thẩm định và xét duyệt các đối tượng, hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19 trên địa bàn, đảm bảo đúng mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ.

Ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, phải khẩn trương thực hiện việc chi trả cho các đối tượng, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trường hợp sau khi sử dụng hết các nguồn lực theo hướng dẫn nhưng vẫn thiếu nguồn thực hiện chính sách, các đơn vị, địa phương phải khẩn trương tổng hợp nhu cầu kinh phí và gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét, bổ sung nguồn kinh phí theo quy định.

Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng 

Ngày 30/8/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID -19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ.

Theo đó, đối tượng hỗ trợ được quy định rõ, là: Người lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), làm việc và cư trú hợp pháp trên địa bàn tỉnh (không thuộc các trường hợp đang hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp ưu đãi hàng tháng), làm một trong các công việc sau:

Thanh Hóa khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch COVID - 19 - ảnh 2

Ngoài các đối tượng này, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh các đối tượng khác cần hỗ trợ thì UBND cấp huyện chủ động sử dụng ngân sách của địa phương để hỗ trợ cho đối tượng. Trường hợp vượt quá khả năng thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều kiện hỗ trợ được quy định: Người lao động thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này được xem xét hỗ trợ phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Bị mất việc làm, không có thu nhập, gặp khó khăn do ở trong các khu vực bị phong toả, cách ly hoặc phải dừng, tạm dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (UBND tỉnh, UBND cấp huyện) để phòng, chống dịch Covid-19 trong khoảng thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Với mức hỗ trợ: Mỗi người chỉ được hỗ trợ một lần với mức 50.000 đồng/người/ngày căn cứ theo thời gian thực tế tạm dừng hoạt động bị mất việc làm nhưng không quá 1.500.000 đồng/người/lần hỗ trợ.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thanh Hóa là cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đảm bảo theo quy định.

Quyết định cũng nêu rõ trình tự, thủ tục thực hiện và hồ sơ đảm bảo điều kiện hỗ trợ. Giao Chủ tịch UBND cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt các đối tượng đủ điều kiện hỗ trợ.

Yêu cầu UBND cấp huyện chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách trên địa bàn. Yêu cầu hoàn thành việc hỗ trợ chính sách cho người lao động xong trước ngày 31/01/2022.

 Nguyễn Thuấn