'Thể hiện tầm nhìn, gắn kết trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc'

17:07 | 26/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
5 năm qua, cùng với việc lãnh đạo đồng bộ, toàn diện đất nước, Đảng ta, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sáng 26/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
 
Tổng kết nhiệm kỳ Đại hội XII và nhìn lại 35 năm đổi mới, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng do đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đã nêu rõ nội dung bài học kinh nghiệm về việc “chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình, tuyệt đối không được để bị động, bất ngờ. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định an ninh, an toàn để phát triển đất nước.”
 
'Thể hiện tầm nhìn, gắn kết trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc' - ảnh 1
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. (Ảnh: TTXVN)
 
Bên lề Đại hội, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã chia sẻ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng-an ninh hiện nay và thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước về vấn đề này trong thời gian tới.

Kiên định kế thừa, phát huy thành quả trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
 
Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã đánh giá: Trong 35 năm đổi mới, đất nước ta giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Trong 5 năm vừa qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đất nước đã đạt được những thành tựu rất quan trọng, toàn diện, có nhiều dấu ấn.
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá, trong tổng thể các thành tựu về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại và quốc phòng-an ninh, một trong những trụ cột, điểm nổi bật chính là thành tựu về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới. 5 năm qua, cùng với việc lãnh đạo đồng bộ, toàn diện đất nước, Đảng ta, mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn đặc biệt quan tâm đến vấn đề lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quốc phòng.
 
Tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Đặc biệt, Chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được xây dựng, hoàn thiện thêm.
 
Đối với các chiến lược về quốc phòng, quân sự, chiến lược về bảo mật, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và về hệ thống pháp luật, chúng ta đã xây dựng được một số luật và đang tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện các luật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, đây là những minh chứng cho thấy sự kế thừa những quan điểm đổi mới về Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới.
 
“Từ sự lãnh đạo đó, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta, trong 5 năm qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc được giữ vững; lợi ích quốc gia, dân tộc được giữ vững; đồng thời, chúng ta bảo đảm được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Chính việc vừa giữ vững được độc lập, chủ quyền và môi trường hòa bình đã góp phần rất quan trọng để vị thế, uy tín đất nước ngày càng được nâng cao trong thời kỳ mới,” Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.

Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, phát huy kết quả, thành tựu của nhiệm kỳ Đại hội XII, phần phương hướng trong Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII của Đảng đã tiếp tục thể hiện sự kiên định kế thừa và những đổi mới trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân.
 
Nhiều quan điểm mới về chiến lược quân sự, quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các văn kiện của Đảng, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa, giữ vững mục tiêu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nhân dân; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tiếp tục phát triển đất nước; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang và Quân đội nói riêng là nòng cốt.

'Thể hiện tầm nhìn, gắn kết trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc' - ảnh 2
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

“Chúng ta có một tầm nhìn gắn kết chặt chẽ, không những giữa quốc phòng-an ninh với đối ngoại mà còn giữa quốc phòng-an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế-xã hội và đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà khâu then chốt, quyết định chính là phải tiếp tục giữ vững, tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, Công an, cũng như sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp quốc phòng-an ninh,” Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
 
Bảo đảm cân đối giữa "xây" và "chống" trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
 
Xoay quanh vấn đề bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị, theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, lịch sử gần 91 năm của Đảng cũng như quá trình Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới cho thấy, Đảng ta xác định trong các bài học về thành tựu của đất nước, đầu tiên chính là bài học về giữ vững và tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: “Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải toàn diện, kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và về công tác cán bộ. Trong Báo cáo Chính trị cũng như báo cáo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày trước Đại hội, chúng ta thấy yếu tố xây dựng Đảng phải gắn liền với bảo vệ Đảng. Chính vì vậy, trong tất cả giai đoạn lịch sử, đặc biệt là thời kỳ đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng nói chung, trong đó có bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng,” Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
 
Theo đó, tất cả các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều thể hiện sự quan tâm đặc biệt tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Gần đây nhất, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới,” góp phần đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng, để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì cả hai yếu tố “xây” và “chống” cần được tiến hành song song, trong đó yếu tố “xây” mang tính chất quyết định.

“Xây” có nghĩa là chúng ta phải khẳng định rõ và bảo vệ cho được nền tảng của Đảng chính là Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng. Quan điểm đó đã được thể hiện trong văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, vừa thể hiện tính kiên định, tính đổi mới, tính lý luận, vừa cho thấy tính kế thừa và phát triển từ tổng kết thực tiễn, từ đó khẳng định những thành tựu sau 35 năm đổi mới. Thành tựu 5 năm qua chúng ta đạt được cho thấy đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn; con đường mà Đảng, Bác Hồ, nhân dân ta đã lựa chọn đúng đắn. Đây là lời tuyên ngôn để phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch - Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.
 
Bên cạnh đó, quá trình lãnh đạo nhiệm kỳ qua, Đảng ta hết sức chú ý đến công tác tổng kết, nghiên cứu phát triển về mặt lý luận, trong đó làm rõ thêm những luận cứ, quan điểm mang tính cách mạng, khoa học, thống nhất giữa lý luận và thực tiễn để khẳng định con đường đúng đắn, hình thành những luận cứ sắc bén nhằm phản bác lại các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.
 
Thực tiễn cho thấy, chính những điều đó cũng góp phần giúp nhân dân ngày càng hiểu sâu hơn, tin tưởng hơn vào đường lối, chủ trương của Đảng; để bạn bè quốc tế ngày càng tin tưởng vào Việt Nam hơn. Chính những niềm tin đó đã góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, để góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, 5 năm qua, chúng ta đã có thế trận thống nhất từ công tác lãnh đạo, tổ chức, xây dựng lực lượng, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống cấp ủy, hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược về an ninh mạng... đều có lực lượng chuyên trách, nhưng bản chất chính là nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong thế trận này, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các lực lượng khác là lực lượng nòng cốt. Đồng thời, công tác tuyên truyền, sức mạnh của báo chí, truyền thông cũng như các hình thức tuyên truyền khác góp phần rất quan trọng.
 
Sẽ đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào chương trình huấn luyện của Quân đội
 
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, năm 2020, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thực hiện tốt chức năng chiến đấu, công tác, lao động sản xuất của Quân đội. Đặc biệt, lực lượng Quân đội phối hợp chặt chẽ với cả hệ thống chính trị, nhất là với lực lượng Công an nhân dân, quyết tâm bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Khẳng định Quân đội luôn là lực lượng chiến đấu, lực lượng công tác tuyệt đối tin cậy, trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, toàn quân gửi gắm niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị đã chủ động xây dựng kế hoạch và định hướng về việc triển khai thực hiện, nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống.

'Thể hiện tầm nhìn, gắn kết trong lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc' - ảnh 3
Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự phiên khai mạc Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Cụ thể, lực lượng Quân đội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Đại hội Đảng, bảo vệ Tết Tân Sửu 2021 và phòng, chống dịch bệnh. Tổng cục Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương nhanh chóng cập nhật thông tin tới các học viện, nhà trường và các cơ quan, đơn vị của Quân đội.
 
Ngay trước Tết Nguyên đán, toàn quân sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng gồm kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng, kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIII... Trong đó, trọng tâm là thông báo nhanh trong toàn quân về nghị quyết, kết quả Đại hội lần thứ XIII, tạo không khí ngay từ những ngày đầu tiên của năm mới, xuân mới. Đồng thời, các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII sẽ nhanh chóng được đưa vào chương trình huấn luyện năm mới của Quân đội.
 
Phát huy truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam trong thời kỳ mới, Đảng ta xác định phải xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; trong đó, một số lực lượng, quân binh chủng tiến lên hiện đại, làm nền tảng để đến năm 2030 xây dựng lực lượng Quân đội hiện đại.
 
Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, nói đến xây dựng Quân đội hiện đại có nhiều yếu tố, nhưng yếu tố cơ bản là con người. Vấn đề này cũng được đặt vị trí rất quan trọng trong quan điểm về chiến lược quốc phòng thời kỳ mới. Gần đây, khi làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh, trước hết phải hiện đại hóa về con người.
 
Theo đó, về mặt chính trị, Quân đội tiếp tục tập trung xây dựng tiêu chí, chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; gắn bó máu thịt với nhân dân; có tinh thần quốc tế vô sản, trong sáng trong thời kỳ mới.
 
Cùng với đó, Quân đội tập trung xây dựng lực lượng hiện đại, tinh gọn; kết hợp vũ khí, trang bị với tinh thần tự lực, tự cường. Hiện Việt Nam đã tự sản xuất được một số vũ khí, trang bị để đáp ứng yêu cầu chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để Quân đội đủ sức hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc theo các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đã đặt ra.
 
“Tôi tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước, nhân dân rất quan tâm, thương yêu và tạo mọi điều kiện để xây dựng Quân đội. Chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, đến quân sự, quốc phòng, cũng như xây dựng Quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và hướng tới hiện đại trong thời kỳ mới, đặc biệt là xây dựng con người, phẩm chất, lòng trung thành tuyệt của cán bộ, chiến sĩ đối với Đảng, với nhân dân, trang bị hiện đại, để Quân đội ngày càng đáp ứng theo yêu cầu trong tình hình mới,” Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.
 
Theo TTXVN/VietNam+