Tiền đề cho Đại hội thành công

09:38 | 26/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với mỗi kỳ Đại hội, có hai vấn đề quan trọng, cần chuẩn bị kỹ lưỡng là công tác xây dựng văn kiện và nhân sự.
Đến thời điểm này, cả hai vấn đề trên phục vụ cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan hữu quan tập trung hoàn thành, đều nhận được sự thống nhất cao. Đây là tiền đề quan trọng để Đại hội XIII của Đảng chắc chắn thành công rực rỡ.
 
Tiền đề cho Đại hội thành công
Các đại biểu biểu quyết thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong ngày làm việc đầu tiên. Ảnh: TTXVN
 
1. Các dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng gồm 5 tài liệu: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
Từ khi thành lập Tiểu ban Văn kiện (tháng 10-2018) do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng Tiểu ban đến nay, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã qua nhiều lần chỉnh sửa, góp ý kiến rộng rãi của nhiều cấp, nhiều ngành. Từ hơn 1.400 trang góp ý của đại hội đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân dân và xây dựng thành Báo cáo tổng hợp chung với gần 200 trang cho thấy tất cả các ý kiến đều được lắng nghe và có điều chỉnh phù hợp trước khi chính thức trình Đại hội.
 
Đáng lưu ý, tính dân chủ trong lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là điểm mới, không mang tính hình thức, mà là sự tranh thủ rộng rãi ý kiến các tầng lớp nhân dân trực tiếp tham gia vào đời sống chính trị của đất nước. Chất lượng văn kiện lần này được nâng cao so với trước. Bố cục khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính thống nhất, tương thích giữa từng văn kiện, từng nội dung cụ thể. Trong đó, Báo cáo chính trị là trung tâm, bảo đảm tính thống nhất về quan điểm, tầm nhìn chiến lược đối với các văn kiện liên quan. Điều này rất quan trọng, vì đó là tư duy tổng thể, mang tầm chiến lược, bảo đảm tính kế thừa, đổi mới, sáng tạo, phát triển nhưng không bị chia cắt cục bộ từ vĩ mô. Nội dung được kết hợp giữa tổng kết đúc rút kinh nghiệm thực tiễn qua hơn 35 năm đổi mới với tìm tòi, đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; về xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ và yêu cầu mới...
 
Điểm nhấn là văn kiện lần này thể hiện rõ hơn, sâu hơn, sát hơn sự vận dụng, bổ sung, phát triển tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân, “dân là gốc”, dân là trung tâm mọi sự phát triển, dân là mục tiêu, động lực, đồng thời là nguồn lực tổng hợp của dân tộc. Điều quan trọng nữa là văn kiện Đại hội XIII có sức truyền cảm hứng cách mạng, phản ánh đúng, khích lệ niềm kiêu hãnh về cơ đồ Việt Nam; trên tiền đề đó, định hướng khát vọng dân tộc tiến sát hơn tới mục tiêu thời đại với những giá trị phổ quát theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Công tác xây dựng Đảng cũng thể hiện rõ nét hơn, xứng tầm hơn, mang tầm tư duy sắc sảo, thắt chặt nguyên tắc Đảng, nâng cao kỷ cương, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, coi trọng xây dựng Đảng toàn diện từ chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ.
 
2. Cùng với công tác chuẩn bị văn kiện thì công tác chuẩn bị nhân sự trong mỗi kỳ Đại hội Đảng là nhân tố cực kỳ hệ trọng.
 
Tiền đề cho Đại hội thành công
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội đến dự phiên họp trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 
 
Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh “muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”, kiên định quan điểm của Đảng coi công tác cán bộ là “then chốt của then chốt”, nên lần này Trung ương tiến hành công tác nhân sự rất chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, công tâm, khách quan. Từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở, quy trình nhân sự 5 bước chặt chẽ đã tránh được biểu hiện bè phái, cục bộ, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy chức, chạy quyền, tất cả vì lợi ích chung của Đảng, đất nước, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ cấp cao quy hoạch vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII được chuẩn bị bài bản, từ khâu đưa vào nguồn quy hoạch, qua 5 lớp đào tạo bồi dưỡng kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá năng lực thông qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại ban, bộ, ngành, địa phương, đến các vòng lấy phiếu tín nhiệm, tất cả đều được thảo luận, bàn bạc, cân nhắc cẩn trọng trong cấp ủy, trong Ban Chấp hành Trung ương.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.
 
Trong quá trình làm công tác nhân sự đã thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và trong nhân dân.
 
Ngoài ra, quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại 3 hội nghị Trung ương gần đây, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.
 
Có thể thấy, sự chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức Đại hội XIII đã phản ánh tầm vóc trí tuệ và tinh thần tiến công cách mạng của Đảng, từ đó lan tỏa khát vọng dân tộc, truyền cảm hứng thi đua yêu nước, bồi đắp niềm tin chính trị trong nhân dân, quảng bá, tôn vinh, nâng cao uy tín và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
 
… Cả nước đang cùng hướng về Thủ đô Hà Nội trong thời khắc lịch sử, mong đợi tin vui Đại hội XIII thành công rực rỡ, mở ra chân trời mới cho niềm tin và hy vọng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
 
Theo Hà Nội Mới