5 nhiệm vụ công tác của Chủ tịch nước thời gian tới

5 nhiệm vụ công tác của Chủ tịch nước thời gian tới

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.