3 tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao áp dụng từ ngày 30/4

08:58 22/03/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Quyết định 10/2021/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng ký ban hành ngày 16/3/2021 và có hiệu lực từ ngày 30/4, sẽ quy định cụ thể 3 tiêu chí để xác định doanh nghiệp công nghệ cao.

Theo đó, doanh nghiệp công nghệ cao phải đáp ứng các tiêu chí quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 18 Luật Công nghệ cao được sửa đổi, bổ sung tại Điều 75 của Luật Đầu tư 2014 và khoản 3 Điều 76 Luật Đầu tư 2020, đồng thời đáp ứng các tiêu chí sau:
 
Thứ nhất, doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao phải đạt ít nhất 70% trong tổng doanh thu thuần hằng năm của doanh nghiệp.
 
Thứ hai, tỷ lệ tổng chi cho hoạt động nghiên cứu và phát triển của doanh nghiệp trên giá trị của tổng doanh thu thuần trừ đi giá trị đầu vào (bao gồm giá trị nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ sản xuất nhập khẩu và mua nội địa) hàng năm đạt mức nhất định tùy vào quy mô và doanh thu.
 
Trong đó, doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 0,5%; doanh nghiệp không thuộc trường hợp trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 1%; doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 2%.
 
Thứ ba, tỷ lệ lao động trực tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển có trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên của doanh nghiệp (là số lao động đã ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên hoặc hợp đồng không xác định thời hạn, trong đó lao động có trình độ cao đẳng không vượt quá 30%) trên tổng số lao động đạt các mức nhất định...
 
3 tiêu chí mới xác định doanh nghiệp công nghệ cao
Quyết định 10/2021/QĐ-TTg quy định cụ thể tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao
 
Cụ thể, doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 6.000 tỷ đồng và tổng số lao động từ 3.000 người trở lên phải đạt ít nhất 1%; doanh nghiệp không thuộc trường trên, có tổng nguồn vốn từ 100 tỷ đồng và tổng số lao động từ 200 người trở lên phải đạt ít nhất 2,5%; đối với doanh nghiệp còn lại phải đạt ít nhất 5%.
 
Doanh nghiệp đã nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao trước ngày 30/4/2021 mà chưa được cấp thì thực hiện theo tiêu chí quy định tại Quyết định 10/2021/QĐ-TTg.
 
Quyết định số 10/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30/4/2021 và thay thế Quyết định số 19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015.
 
H.A