Bộ Tài Chính: Đề xuất thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn

08:33 25/12/2020 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế.

Bộ Tài chính cho biết, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn của Tổng cục Thuế ra đời từ năm 2010. Sau 10 năm đi vào hoạt động, Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đã giúp cho Tổng cục Thuế quản lý tốt việc quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, do phạm vi quản lý ngày càng mở rộng, số thu của các doanh nghiệp lớn ngày càng lớn nên việc đổi mới cơ cấu bộ máy tổ chức của Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp lớn là điều hết sức cần thiết.
 
Đề xuất thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn
Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính
 
Do vậy, tại dự thảo Quyết định sửa đổi, Bộ Tài chính đề xuất thành lập Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn thay cho Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn hiện nay.
 
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất thành lập Cục Kiểm tra nội bộ thay cho Vụ Kiểm tra nội bộ hiện hành; Vụ Thanh tra- Kiểm tra thuế sẽ được đổi thành Thanh tra.
 
Cụ thể, cơ cấu tổ chức của Cơ quan Tổng cục Thuế ở Trung ương gồm: a) Vụ Chính sách; b) Vụ Pháp chế; c) Vụ Dự toán thu thuế; d) Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế; đ) Vụ Kê khai và Kế toán thuế; e) Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế; g) Vụ Quản lý thuế Doanh nghiệp nhỏ và vừa và Hộ kinh doanh, cá nhân; h) Vụ Hợp tác Quốc tế; i) Vụ Tổ chức cán bộ; k) Vụ Tài vụ - Quản trị; l) Thanh tra; m) Văn phòng; n) Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn; o) Cục Kiểm tra nội bộ; p) Cục Công nghệ Thông tin; q) Trường Nghiệp vụ Thuế; r) Tạp chí Thuế.
 
Các tổ chức quy định từ điểm a đến điểm p nêu trên là các tổ chức hành chính giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định tại điểm q và r là đơn vị sự nghiệp.
 
Thanh tra được tổ chức 05 Phòng; Văn phòng được tổ chức 04 Phòng; Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn được tổ chức 04 Phòng; Cục Kiểm tra nội bộ được tổ chức 04 Phòng; Cục Công nghệ Thông tin được tổ chức 06 Phòng”.
 
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo Báo Chính Phủ