Đề xuất sắp xếp, tổ chức lại Kho bạc Nhà nước cấp huyện và khu vực

17:48 | 13/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN...
Bộ Tài chính cho biết, Kho bạc Nhà nước (KBNN) từ năm 2015 đến nay đã cắt giảm được 2.313 đầu mối và giảm hơn 3.200 vị trí lãnh đạo từ cấp tổ đội trở lên, cụ thể: Về tổ chức bộ máy toàn hệ thống KBNN, cấp phòng thuộc tỉnh giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh (giảm 44% so với năm 2015); Giảm 64 KBNN cấp huyện.
 
Về sắp xếp, bố trí cán bộ, KBNN đã cắt giảm được 632 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương; cắt giảm hơn 2.600 công chức lãnh đạo cấp tổ (đội).
 
Đề xuất sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành, khu vựcTổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
 
Đến nay, biên chế công chức của hệ thống KBNN đã cắt giảm được 1.155 người, giảm được 7,2% so với năm 2015 (đạt 72% kế hoạch đến năm 2021); tinh giản được gần 160 trường hợp do năng lực còn hạn chế, sức khỏe không đảm bảo (đạt tỷ lệ gần 66% so với kế hoạch tinh giản biên chế đến năm 2021).
 
Hệ thống KBNN phấn đấu đến hết năm 2021, thực hiện cắt giảm trên 10% chỉ tiêu biên chế được giao so với năm 2015 theo đúng tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
 
Như vậy, qua sắp xếp tổ chức phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, số lượng cấp phòng hiện nay đã giảm 44% so với năm 2015 và đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ của KBNN cấp tỉnh.
 
Triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy tại KBNN theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ; nhằm từng bước thực hiện lộ trình cải cách hành chính mà Chính phủ đã xây dựng đến 2020 và tầm nhìn đến 2030 và trong bối cảnh yêu cầu ngày càng cao của công tác quản lý tài chính, ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính xây dựng Đề án sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực trực thuộc KBNN cấp tỉnh.
 
Trong đó, Đề án xây dựng phương án và lộ trình thành lập 15 KBNN khu vực, đồng thời Bộ Tài chính đang tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập 07 KBNN cấp huyện vào KBNN cấp tỉnh, theo đó, các đầu mối được kiện toàn tinh gọn, hệ thống KBNN sẽ giảm thêm được 22 KBNN cấp huyện và sẽ giảm trên 44 vị trí lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc) và 22 kế toán trưởng KBNN cấp huyện. Dự kiến hoàn thành trong năm 2020-2021. Từ năm 2021 trở đi tiếp tục triển khai thực hiện sắp xếp bộ máy KBNN cấp huyện theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Bộ Nội vụ.
 
Tại Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính quy định KBNN được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, chưa có quy định tổ chức KBNN khu vực liên huyện.
 
Do vậy, để triển khai thực hiện được Đề án nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi Điều 3 Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg, trong đó bãi bỏ nội dung “theo đơn vị hành chính”, và bổ sung nội dung “Kho bạc Nhà nước khu vực”.
 
Nguyễn Triệu