3 năm nữa, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước

3 năm nữa, không còn giao dịch chi bằng tiền mặt tại Kho bạc Nhà nước

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 1953/QĐ-KBNN phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đến năm 2025; theo đó đặt mục tiêu đến cuối năm 2025 trở thành Kho bạc số, không còn giao dịch tiền mặt, không chứng tờ giấy.