EVN lỗ hơn 1.300 tỷ đồng từ bán điện năm 2020

Lê Thị Thu Hà 08:26 | 26/02/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Dù lỗ hơn 1.300 tỷ từ hoạt động kinh doanh điện năm 2020 song nhờ thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện, năm 2020 EVN vẫn ghi nhận lãi hơn 4.742 tỷ đồng.

Bộ Công thương vừa công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Về hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020, báo cáo của Bộ Công thương cho biết sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh, tăng 3,42% so với năm 2019. 

Doanh thu bán điện thương phẩm năm 2020 của EVN là 394.892 tỷ đồng, tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện năm 2020 là 1.820,2 đồng/kWh, giảm 1,68% so với năm 2019. 

Việc giá bán điện thương phẩm bình quân năm 2020 giảm so với năm 2019 do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã thay đổi cơ cấu tỷ trọng phụ tải của các nhóm khách hàng sử dụng điện, đặc biệt nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ có giá bán điện cao, năm 2020 tiêu thụ sản lượng điện với tỷ trọng thấp, các khách hàng thuộc thành phần thương nghiệp – dịch vụ có sản lượng giảm sâu. Bên cạnh đó EVN thực hiện hai đợt giảm giá điện, giảm tiền điện để hỗ trợ các khách hàng với tổng số tiền khoảng 12.300 tỷ đồng.  

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN lỗ hơn 1.307 tỷ đồng. 

Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2020 là 6.049,5 tỷ đồng, bao gồm: thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng; thu nhập từ hoạt động tài chính của  ông ty mẹ - EVN, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, các Tổng công ty Điện lực; thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của công ty mẹ EVN và các Tổng công ty Điện lực. 

Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện và các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh điện nêu trên năm 2020 của EVN ghi nhận lãi hơn 4.742 tỷ đồng.

Liên quan tới các khoản chênh lệch tỷ giá thực hiện theo hợp đồng mua bán điện của các nhà máy điện. Báo cáo của Bộ Công thương cho biết các khoản đã hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 bao gồm chênh lệch tỷ giá (CLTG) theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện của năm 2018 với số tiền khoảng 3.630 tỷ đồng. Một phần khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng. 

Các khoản chưa hạch toán vào giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 bao gồm phần còn lại khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện năm 2019 với số tiền khoảng 3.015,8 tỷ đồng; khoản CLTG theo hợp đồng mua bán điện các nhà máy điện phát sinh năm 2020 với số tiền khoảng 4.567 tỷ đồng.

Ảnh: EVN.

Cơ cấu chi phí kinh doanh điện năm 2020 ra sao?

Theo báo cáo, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2020 của EVN là hơn 396.199 tỷ đồng bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành tương ứng với sản lượng điện năng giao nhận năm 2020 là 231,54 tỷ kWh.

Sản lượng điện thương phẩm thực hiện năm 2020 là 216,95 tỷ kWh (trong đó các khoản thu của EVN và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và vật tư thu hồi, thu nhập từ hoạt động cho thuê cột điện đã được giảm trừ vào chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN và các đơn vị thành viên).

Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2020 theo sản lượng điện thương phẩm là 1.826,22 đồng/kWh, giảm 1,22% so với năm 2019. 

Với khâu phát điện, tổng sản lượng điện năng giao nhận năm 2020 là 231,54 tỷ kWh, tăng 3,36% so với sản lượng điện giao nhận năm 2019 (224,01 tỷ kWh). Với sản lượng điện năm 2020 nêu trên, tổng chi phí khâu phát điện năm 2020 là 310.962,6 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phát điện theo điện thương phẩm là 1.433,34 đồng/kWh.

Ở khâu truyền tải điện, tổng sản lượng điện truyền tải năm 2020 là 203,85 tỷ kWh. Tổng chi phí khâu truyền tải điện năm 2020 gần 16.856 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 77,69 đồng/kWh.

Với khâu phân phối - bán lẻ điện, tổng chi phí khâu này gần 66.937 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phân phối - bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 308,54 đồng/kWh. Tổng khoản bù giá cho chi phí sản xuất kinh doanh điện tại các xã, huyện đảo là 265,45 tỷ đồng.

Cuối cùng là khâu phụ trợ - quản lý ngành, tổng chi phí khâu này là hơn 1.444 tỷ đồng, tương ứng với giá thành khâu phụ trợ - quản lý ngành theo điện thương phẩm là 6,66 đồng/kWh.

Từ khóa: #EVN