Hà Nội sắp mở cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021

16:17 | 05/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng điều tra kinh tế sẽ bắt đầu thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội từ ngày 1/3/2021. Riêng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tôn giáo sẽ tiến hành từ ngày 1/7/2021.
Sáng ngày 5/2, UBND TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn Thành phố.
 
Tổng điều tra Kinh tế 2021 là cuộc điều tra lớn, hết sức quan trọng do ngành thống kê thực hiện sẽ cung cấp số liệu toàn bộ về khu vực công nghiệp, xây dựng và khu vực dịch vụ; giúp phản ánh quy mô GDP, cơ cấu từng ngành kinh tế làm tiền đề quan trọng cho việc tính toán số liệu GDP của toàn quốc và GRDP của mỗi địa phương.
 
Kết quả của cuộc điều tra này cũng sẽ là căn cứ quan trọng để thực hiện thành công các nhiệm vụ lớn của Bộ, ngành và của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
 
Hà nội sắp mở cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2021
Thời gian tổng điều tra kinh tế bắt đầu từ ngày 1/3/2021
 
Tổng điều tra kinh tế sẽ tập trung vào một số nội dung liên quan như: Đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu.
 
Cuộc điều tra cũng thu thập thông tin về lao động và thu nhập của người lao động; kết quả, chi phí sản xuất kinh doanh (tài sản, nguồn vốn, kết quả hoạt động, thuế và các khoản nộp ngân sách, vốn đầu tư…); thông tin về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, năng lực tiếp cận Cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tình hình tiếp cận tài chính, hội nhập.
 
Đối tượng điều tra gồm các đơn vị kinh tế như, cơ sở sản xuất, kinh doanh; cơ sở sự nghiệp, hiệp hội; tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tại Việt Nam; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng… Các nhóm thông tin được thu thập theo 22 loại phiếu điều tra, qua hình thức trực tuyến (sử dụng trang web) hoặc phỏng vấn trực tiếp.
 
Thời gian thu thập thông tin, đối với đơn vị điều tra là DN thực hiện từ ngày 1/3/2021 đến hết ngày 30/5/2021; Đối với đơn vị sự nghiệp hiệp hội, thời gian thu thập thông tin từ ngày 1/3/2021 đến hết 30/4/2021; Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, thời gian thu thập từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021; Đối với cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thời gian thu thập từ 1/7/2021 đến hết 30/7/2021.
 
Ông Hà Minh Hải Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đề nghị các đơn vị, cơ quan, nhất là các quận, huyện sẵn sàng vào cuộc ngay, với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
 
Các đơn vị cần bám sát nội dung trong Kế hoạch tổng điều tra, phối hợp đồng bộ, chủ động báo cáo, chia sẻ thông tin. Đội ngũ điều tra viên phải được tập huấn; thực hiện điều tra một cách chu đáo, đầy đủ. Bên cạnh đó, cần nhanh chóng phát hiện những vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong quá trình tác nghiệp để báo cáo tìm cách giải quyết nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ đã đề ra.
 
H.A