Hoàng Anh Gia Lai nói gì về khoản hoàn thuế 259 tỷ đồng?

Lê Thị Thu Hà 08:05 | 31/03/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Khoản hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp này đã giúp HAGL có lãi năm 2021 và thoát án huỷ niêm yết HOSE khi đã thua lỗ hai năm liên tiếp.

Bầu Đức nói chuyện với nhóm nhà đầu tư trong buổi tham quan dự án tại Gia Lai (Ảnh: HAGL).

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố văn bản giải trình chi tiết liên quan tới chỉ tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) hoãn lại trên báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021.

Theo số liệu từ báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán, HAGL đạt gần 191 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. 

Khoản lỗ khác hơn 321 tỷ đồng (chủ yếu nằm ở chi phí chuyển đổi vườn cây) khiến công ty lỗ trước thuế gần 131 tỷ đồng.

Tuy nhiên nhờ khoản thuế TNDN hoãn lại 259 tỷ đồng đã giúp tập đoàn báo lãi sau thuế gần 128 tỷ, lãi ròng cả năm 2021 là 203 tỷ đồng.

Việc báo cáo kiểm toán ghi nhận HAGL có lãi năm 2021 đã giúp công ty thoát án huỷ niêm yết khi đã thua lỗ hai năm liên tiếp.

Phía HAGL cho biết việc phát sinh khoản thuế TNDN hoãn lại trong 2021 do trong các năm trước đây khi còn hợp nhất với nhóm công ty HAGL Agrico (Mã: HNG), tập đoàn đã hạch toán vào khoản mục “Chi phí thuế TNDN hoãn lại" liên quan đến các khoản như: Dự phòng các khoản đầu tư của HNG vào các công ty con của HNG trên cấp độ hợp nhất; chi phí lãi vay vốn hoá của nhóm công ty HNG vào các vườn cây trên cấp độ hợp nhất; lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch giữa nhóm công ty HNG và các đơn vị trong cùng tập đoàn trên cấp độ hợp nhất.

Trong năm 2021, sau khi hoàn tất thoái vốn đầu tư khỏi nhóm công ty HNG, tập đoàn đã tiến hành hoàn nhập các khoản chi phí thuế này trên báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất với khoản thuế TNDN hoãn lại các khoản dự phòng  các khoản đầu tư 141 tỷ đồng, thuế TNDN hoãn lại của khoản chi phí lãi vay vốn hoá 120 tỷ đồng và thuế TNDN hoãn lại của khoản lợi nhuận nội bộ chưa thực hiện âm gần 75 tỷ.

Bên cạnh đó, trong năm 2020, khi chuyển đổi CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con, tập đoàn đã tiến hành định giá lại giá trị hợp lý tài sản (bao gồm vườn cây ăn trái và dự án chăn nuôi) của đơn vị này tại ngày mua.

Chênh lệch giữa giá trị hợp lý trên báo cáo hợp nhất và giá trị tài sản thuần trên báo cáo riêng của Chăn nuôi Gia Lai làm phát sinh chi phí thuế TNDN hoàn lại đã được hạch toán trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Trong năm 2021, tương ứng với các tài sản đã đưa vào khai thác cũng như đã bán trong năm, tập đoàn đã tiến hành trích thêm khấu hao của các vườn cây và đồng thời ghi nhận thêm giá vốn của dự án chăn nuôi vào báo cáo tài chính hợp nhất.

Vì vậy, phần chi phí thuế TNDN hoãn lại đã hạch toán trong 2020 cũng được hoàn nhập một phần tương ứng với số tiền gần 73 tỷ đồng.

 Diễn biến giá cổ phiếu HAG ba tháng qua. (Nguồn: TradingView).