Khai trương Cổng Công khai ngân sách Nhà nước

Khai trương Cổng Công khai ngân sách Nhà nước

Cổng Công khai sau khi đi vào hoạt động và khai thác sẽ đem lại những ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động tài chính ngân sách nhà nước nói chung và công khai ngân sách nói riêng.