Sức sống mới của ngành đo lường với đề án Đề án 996

Sức sống mới của ngành đo lường với đề án Đề án 996

Hai thực hiện là đủ để thấy được Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã đạt được những kết quả tích cực.