Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An

Đầu tư 200 tỷ đồng để phòng cháy cho phố cổ Hội An

Kỳ họp thứ 22, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX mới đây đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư bảy dự án nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã có chủ trương đầu tư dự án phòng cháy,