Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Mặc Covid, 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm vẫn tăng 15,38%.

Covid-19 kéo dài ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội, từ tăng trưởng kinh tế đến đời sống của người dân, tuy nhiên có vẻ như nó ít ảnh hưởng đến lĩnh vực bảo hiểm, biểu hiện rõ nhất là 9 tháng qua doanh thu phí bảo hiểm tăng 15,38%.