Vĩnh biệt Tổng Bí thư Đỗ Mười - Người luôn trăn trở về kinh tế thị trường định hướng XHCN

Vĩnh biệt Tổng Bí thư Đỗ Mười - Người luôn trăn trở về kinh tế thị trường định hướng XHCN

(DNVN) - Với cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Đỗ Mười cùng với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cả hệ thống chính trị chung sức đồng lòng, từng bước đưa Cương lĩnh và Chiến lược vào cuộc sống, nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế-xã hội, tạo thế và lực mới, tiếp tục tiến lên đổi mới và hội nhập.