Chân dung 3 Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước

Chân dung 3 Chủ tịch tỉnh trẻ nhất cả nước

Tính đến nay đã có 62/63 tỉnh, thành tiến hành kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân để kiện toàn nhân sự nhiệm kỳ mới 2021-2026. Trong đó có 3 vị chủ tịch tỉnh trẻ nhất sinh từ 1976 trở lại đây.