Vua của đất nước Jordan lại tái xuất hiện trong hồ sơ Pandora

Vua của đất nước Jordan lại tái xuất hiện trong hồ sơ Pandora

Cuộc điều tra Pandora Papers toàn cầu đã làm sáng tỏ các khoản đầu tư của Quốc vương Abdullah II ra nước ngoài. Mặc dù có lẽ không phải là bất hợp pháp, nhưng điều đó vẫn mâu thuẫn với các nguyên tắc minh bạch tài chính đã tuyên bố của chính phủ.