Thanh Hóa với mục tiêu trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số

Nguyễn Thuấn 00:32 11/11/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Thanh Hóa phấn đấu đến năm 2025 sẽ trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Để người dân, doanh nghiệp hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính

Ngày 10/11/2021, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Mục tiêu của nghị quyết là đẩy mạnh chuyển đổi số nhằm đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp và hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Từ đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Tạo nền tảng để thúc đẩy hình thành và phát triển các ngành, lĩnh vực mới, đẩy nhanh tiến trình xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh.

Lãnh đạo Sở TT&TT Thanh Hóa kiểm tra hoạt động hệ thống thông tin tại Trung tâm An ninh mạng và An ninh dữ liệu của tỉnh Thanh Hóa
Lãnh đạo Sở TT&TT Thanh Hóa kiểm tra hoạt động hệ thống thông tin tại Trung tâm An ninh mạng và An ninh dữ liệu của tỉnh Thanh Hóa

Phấn đấu đến năm 2025 tỉnh Thanh Hóa trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số, đến năm 2030 nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chính quyền số.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2025, 100% hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ, khai thác từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường mạng và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý, 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện giải quyết trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cổng dịch vụ công của tỉnh Thanh Hóa và trên các phương tiện truy cập (bao gồm cả thiết bị di động). 90% người dân, doanh nghiệp trở lên hài lòng với giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước, 100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được định danh và xác thực điện tử thông suốt, hợp nhất, kinh tế số chiếm 20% trở lên trong GRDP của tỉnh Thanh Hóa.

Giai đoạn 2021 - 2025 năng suất lao động tăng bình quân hàng năm 9,6% trở lên. Doanh nghiệp chuyển đổi số chiếm 50% trở lên trên tổng số doanh nghiệp có phát sinh thuế. Về xã hội số, có 6 huyện, thị xã, thành phố và 300 xã, phường, thị trấn trở lên hoàn thành chuyển đổi số theo Bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa, tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt 50% trở lên.

Giải pháp thực hiện

Nghị quyết đề ra 6 nhóm giải pháp thực hiện. Đó là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể để đẩy mạnh chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh. Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong các ngành, lĩnh vực. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, hình thành chính quyền số để dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng các đô thị thông minh.

Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thanh Hóa
Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh Thanh Hóa

Tập trung phát triển mạnh kinh tế số để nâng cao năng suất lao động, sức cạnh tranh của các ngành, các sản phẩm, các doanh nghiệp và nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa. Phát triển xã hội số, góp phần xây dựng xã hội văn minh, hiện đại, tiến bộ, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin trong thực hiện chuyển đổi số.

Trước đó, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, ngày 3/6/2020 phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa đã tham mưu trình UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 4216/QĐ-UBND về kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.