Tổ chức chính quyền tại TP.HCM: Quốc hội thống nhất hủy bỏ Hội đồng nhân dân cấp Quận, Phường

16:22 | 16/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng nay, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM. Nghị quyết gồm 11 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.
Theo Nghị quyết được thông qua sáng nay (16/11), chính quyền địa phương ở TP.HCM là cấp chính quyền địa phương gồm có HĐND Thành phố và UBND Thành phố.
 
Chính quyền địa phương ở quận tại TP là UBND quận. Đây là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.
 
Hủy bỏ Hội đồng nhân dân cấp Quận, Phường tại TP.HCM
Hủy bỏ Hội đồng nhân dân cấp Quận, Phường tại TP.HCM
 
Chính quyền địa phương ở phường tại TP là UBND phường. UBND phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này, theo phân cấp của UBND TP, UBND quận, UBND TP thuộc Thành phố và theo ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND quận, TP thuộc TP.
 
Việc tổ chức chính quyền địa phương ở các huyện, thành phố, xã, thị trấn của TP được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
Đáng chú ý, Nghị quyết cho phép TPHCM tổ chức HĐND TP thuộc TP. Theo đó, HĐND TP thuộc TP được quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp mình, trong đó bao gồm dự toán ngân sách của phường trực thuộc; điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương cũng thuộc thẩm quyền của HĐND.
 
HĐND TP thuộc TP cũng được quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án đầu tư công nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách phường trực thuộc theo quy định của Luật Đầu tư công; tổ chức thực hiện chương trình, dự án đầu tư công theo phân cấp quản lý; phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của UBND phường trực thuộc.
 
Giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp mình trên địa bàn phường trực thuộc; giám sát hoạt động của UBND, Chủ tịch UBND phường trực thuộc.
 
 
Thùy Dương