Từ ngày 1/3 bắt đầu thực hiện Tổng điều tra kinh tế cả nước năm 2021

20:55 28/02/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Từ ngày 1/3 Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ Tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước. Mục đích tổng điều tra kinh tế nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế…

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức tổng điều tra kinh tế năm 2021, từ ngày 1/3/2021, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) sẽ chính thức tiến hành tổng điều tra kinh tế trên phạm vi cả nước.
 
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 được thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua phiếu Web-form và phiếu CAPI (sử dụng phiếu điện tử trên thiết bị điện tử di động), sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI và dữ liệu điều tra của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung tổng điều tra và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.
 
 Thực hiện Tổng điều tra kinh tế cả nước năm 2021
Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ bắt đầu từ ngày 1/3 đến hết ngày 30/7
 
Cuộc Tổng điều tra kinh tế lần này nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động theo địa phương, theo ngành kinh tế và theo hình thức sở hữu nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.
 
Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu kinh tế (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 theo Đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.
 
Đồng thời, cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương...
 
Tổng điều tra kinh tế năm 2021 sẽ chia thành 2 giai đoạn, từ ngày 1/3/2021 đến 30/5/2021, nhằm tiến hành thu thập thông tin các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc khối doanh nghiệp; các chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài; Đảng, đoàn thể, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam; cơ sở trực thuộc của các tổ chức trên.
 
Từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/7/2021 sẽ tiến hành thu thập thông tin về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản; cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.
 
Dự kiến kết quả sơ bộ Tổng điều tra sẽ công bố vào tháng 12.2021 và công bố kết quả chính thức vào quý II/2022.
 
H.A